Witamy Państwa na stronie firmy Gromex!

Gro­mex jest firmą z kil­ku­na­sto­let­nim doświad­cze­niem w zakre­sie sto­lar­stwa meblowego.

W swoim dorobku mamy zre­ali­zo­wane zamó­wie­nia róż­nego rodzaju mebli, drzwi , scho­dów oraz wszel­kich nie­ty­po­wych indy­wi­du­al­nych pro­jek­tów klienta.
Pro­du­ku­jąc meble dbamy o to, aby każda nie­ty­powa zabu­dowa była este­tyczna , funk­cjo­nalna i trwała. Zapew­niamy sze­roki wybór wzor­nic­twa mebli i róż­no­rodne roz­wią­za­nia w nie­stan­dar­do­wych zabudowach.

Wie­lo­let­nie doświad­cze­nie zapew­nia, że nasze meble cechuje  jakość, ergo­no­mia , funk­cjo­nal­ność i niepowtarzalność.

Oferta Firmy:
W zakre­sie usług oferujemy:

  • meble kuchenne, łazien­kowe, pokojowe,
  • komody, szafy prze­suwne, garderoby,
  • drew­niane schody, drzwi,
  • altany, stoły,

Przy­kła­dowe kon­struk­cje i meble znaj­dzie­cie Pań­stwo w naszej Gale­rii.

Zapra­szamy do współ­pracy z naszą firmą. Reali­zu­jemy indy­wi­du­alne zamó­wie­nia, oraz zamó­wie­nia nie­ty­powe według życzeń naszych klien­tów.
Jakość ofe­ro­wa­nych przez nas  pro­duk­tów i świad­czo­nych  usług, jest naszą naj­lep­szą reklamą.